تفاهم نامه بانکی تفاهم نامه بانکی

  • مبلغ حق العمل و یا کارمزد خدمات تامین خودرو بر مبنای 1% قیمت خودرو بوده که بدواً حین تایید این تفاهم از متقاضی بصورت دریافت می شود

  • شرکت متعهد می شود کلیه ی اسناد متعلق به کالای خریداری شده را پس از انجام امور مرتبطه و مراتب اداری و تشریفاتی به متقاضی تحویل نماید.

  • در صورت امتناع متقاضی از تحویل خودرو توسط شرکت به ایشانو یا درصورت باقی ماندن قسمتی از وجه موضوع این تفاهم نامه جهت پرداخت به شرکت و همچنین امتناع متقاضی از پرداخت وجه مزبور در زمان اعلام شرکت پس از ارسال یک فقره اظهار نامه به ایشان و گذشت مدت 3 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اقدام متقاضی به تعهدات خود، این قرارداد به خودی خود منفسخ و از درجهُ اعتبار ساقط شده و شرکت متعهد می گردد مبلغ پرداختی متقاضی را پس از کسر کارمزد بعنوان خسارت عدم انجام تعهد به شماره حساب اعلامی متقاضی که مندرج در ذیل تفاهم نامه می باشد واریز نماید.
  • چنانچه پس از عقد این قرارداد تا زمان صدور اسناد ومدارک خودروی موضوع قرارداد جهت اعلام به مراکز شماره گذاری متقاضی به هر دلیل و جهتی اعلام انصراف نماید پس از اخذ تائیدیه از کمیته ی رفع اختلاف شرکت می تواند وجه پیش پرداخت خود را مسترد و شرکت متعهد به پرداخت وجه مزبور به شماره حساب اعلامی متقاضی در ذیل قرارداد نماید در اینصورت کارمزد دریافتی از متقاضی قابل عودت نخواهد بود.

  • چنانچه تا 48 ساعت پس از انقضاء مدتتفاهم نامه شرکت نتواند به تعهد خود مبنی بر تامین خودرو عمل نماید این تفاهم نامه به طور یکجانبه از طرف شرکت بدون مراجعه به مراجع قضایی قابل فسخ بوده و شرکت متعهد می گردد مبلغ پیش پرداخت و حق العملکاری پرداختی متقاضی، همچنین18 درصد روز شمار سالیانه بابت خسارت عدم انجام تعهد را ظرف مدت 7 روز کاری به حساب اعلامی ایشان در ذیل تفاهم نامه واریز نماید.

  • در صورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه تفسیر مفاد این تفاهم نامه، موضوع از طریق کمیته ی رفع اختلاف که مرکب از یک داور از ناحیه ی شرکت و یک داور از ناحیه ی متقاضی جهت رفع اختلاف تشکیل و رای کمیته ی مزبور برای طرفین لازم التباع خواهد بود.

  • در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و یا فورس ماژور مانند سیل ، زلزله، جنگ ، آتش سوزی و همچنین تحریم اقتصادی و بین المللی که موجب عدم امکان تحویل و خرید خودرو از شرکت سازنده یا نمایندگیهای برند مربوطه در کشورهای مبدا دیگر ، که امکان واردات از آن مبادی وجود دارد ، گردد و همچنین تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط اورگانهای ذیربط دولتی و از بین رفتن عنوان موضوع این قرارداد در صورتی که تداوم وضعیت فوق بیش از 72 ساعت به طول بیانجامد شرکت مجاز خواهد بود نسبت به فسخ یکطرفه این قرارداد اقدام نماید ضمن اینکه شرکت ملزم و متعهد به استرداد کلیه وجوه دریافتی این تفاهم نامه به متقاضی طی 3 روز کاری می باشد که در این صورت متقاضی حق هر گونه ادعایی در خصوص تامین خودروی موضوع تفاهم نامه را تحت هر شرایطی از خود سلب و ساقط می نماید که این موضوع از هر حیث مورد رضایت کامل و اطلاع متقاضی همزمان با تایید این تفاهم نامه می باشد.

  • شماره حساب آمده در مراحل بعد میبایست دقیق و صحیح اعلام شود و نادرستی آن به عهده خود مشتری میباشد.
  • شرکت کارما از بابت حجم مدارک خواسته شده پوزش میطلبد. این مدارک از جانب مرجع اعتبار دهنده ملزم گردیده است