تفاهم نامه فروش نقدی تفاهم نامه فروش نقدی

  • در صورتی که سند خودرو بصورت دانگ تنظیم گردد هزینه نقل و انتقال پس از اتمام اقساط بعهده مستاجر می باشد.

  • شدر صورتی که سند خودرو شش دانگ بنام مستاجر تنظیم گردد و در رهن موجر قرار گیرد کلیه هزینه فک رهن و نقل وانتقال بعهده مستاجر می باشد

  • تمامی چکهای مال الاجاره می بایستی در وجه حامل صادر گردد.
  • قرارداد به صورت اجاره به شرط تملیک می باشد

  • هزینه نقل و انتقال قطعی ، ترهین و فک رهن اسناد قبل و یا پس از اتمام اقساط تماماً بعهده متقاضی می باشد

  • خودرو طی قرارداد اجاره به شرط تملیک یا سند رهنی پس از تسویه حساب کامل واگذار می گردد.
  • شرکت کارما از بابت حجم مدارک خواسته شده پوزش میطلبد. این مدارک از جانب مرجع اعتبار دهنده ملزم گردیده است